Showing all 6 results

Kohyo Katsuobushi

4,05
Dried bonito flakes

Shimaya Dashi no Moto Karyu

3,30
Dashi broth powder with bonito flavour

CJ Sogogi Dashida

5,1030,85
Beef stock powder

Shimaya Irikodashi no Moto

2,65
Dashi broth powder with anchovies flavour

Yamaki Kappo Shirodashi

5,40
Liquid dashi broth with bonito flavour

Yamaki Dashi no Moto Daitoku

13,55
Dashi broth powder with bonito flavour